Tranh Bát mã truy phong

Tranh Bát mã truy phong thuộc dòng tranh ngựa, còn gọi là tranh bát mã, bát tuấn đồ hay bát mã toàn đồ với hình ảnh ngựa truy phong – phi nước đại trong gió.