Tượng Phật

Tượng Phật bằng đồng Đại Bái cao cấp, bền đẹp. Tượng Phật bà Quan Thế Âm Bồ tát, tượng Phật Di Lạc, tượng Phật tổ Như Lai.